Φορείς

Η κοινοπραξία του έργου FOODSENS αποτελείται από:

2 εταιρείες (ΓΙΩΤΗΣ, ThetaMetrisis)
4 ερευνητικούς οργανισμούς (ENM, ΕΑΠ, ΕΜΒΤ, ΠΡΑΞΗ)
1 σωματείο (ΣΕΒΤ)

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ ιδρύθηκε το 1930 και αποτελεί μία ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με ανθρώπινο δυναμικό 377 άτομα. Διαθέτει έμπειρους επιστήμονες και εξοπλισμό που εγγυώνται την διοικητική και τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε ερευνητικού και επενδυτικού έργου. Η δραστηριότητα της ΓΙΩΤΗΣ διευρύνεται συνεχώς με την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, με σημαία τις παιδικές τροφές, αλλά και μίγματα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, επιδόρπια, κ.α. Το 2017 ίδρυσε το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας με παράρτημα στην Αθήνα και στο Αγρίνιο, το οποίο προσφέρει εργαστηριακές αναλύσεις υψηλού επιπέδου στη βιομηχανία τροφίμων. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Η ThetaMetrisis ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί την πρώτη εταιρεία τεχνοβλαστό του ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα χαρακτηρισμού υμενίων και επιστρώσεων για ένα μεγάλος εύρος εφαρμογών. Η ThetaMetrisis από την αρχή της λειτουργίας της είχε στόχο την διεθνή αγορά από την οποία σήμερα προέρχεται το 90% των εσόδων της. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης συμμετέχει σε δυο συστάδες επιχειρήσεων: Hellenic Bio Cluster και Hellenic Photonics Cluster.

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, ΕΝΜ, αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Αριστείας σε Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Νανοτεχνολογία και Μικροσυστήματα και λειτουργεί στα πλαίσια του ΙNN του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το ΕΝΜ διενεργεί έρευνα στην κατασκευή καινοτόμων ηλεκτρονικών και φωτονικών κυκλωμάτων και διατάξεων πυριτίου, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αισθητήρων, μικρορευστομηχανικών διατάξεων, και συστημάτων MΟEMS/NΟEMS. Από ιδρύσεώς του, το ΕΝΜ έχει συνεχή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα, παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, και στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΑΠ, είναι ένα από τα εργαστήρια του ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στο ΕΑΠ πραγματοποιείται έρευνα στους τομείς της παρασκευής και χαρακτηρισμού ανοσοαντιδραστηρίων και αντισωμάτων, ανάπτυξης ανοσοαισθητήρων και αισθητήρων DNA, τη χημικής και βιολογικής ενεργοποίησης επιφανειών αλλά και χαρακτηρισμού των βιοενεργοποιημένων επιφανειών. Το ΕΑΠ έχει συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, την ΓΓΕΤ και τον ΔΟΑΕ.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (ΕΜΒΤ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1994. Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: μικροοργανισμοί οι οποίοι εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (παθογόνοι και μη-παθογόνοι) και μέθοδοι προσδιορισμού τους, υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων, εφαρμογές βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.

Το ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Αποτελεί οργανική μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων και συντονιστής του ομώνυμου ελληνικού δικτύου. Έχει το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και τον Ορίζοντα 2020.

Ο ΣΕΒΤ εκπροσωπεί την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι αλλά και πολλές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων. Αποστολή του ΣΕΒΤ είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον κλάδο και ελκυστικού για τις επενδύσεις ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.